PixelPet professionele huisdierenfotograaf

Bel me: +32 477 636 237    Email: info@pixelpet.be

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden:

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van PIXELPET.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door PIXELPET, met uitsluiting van andersluidende voorwaarden van zijn wederpartijen, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Door ondertekening van een offerte of akkoordgeving via e-mail, verklaart elke wederpartij in te stemmen met deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 25 februari 2018.

 

DEFINITIES

Een fotosessie: fotoreeks, fotografie, fotoalbums, fotobox, fotoshoot, afdrukken, productie, product, website(s): de online of offline diensten, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.


Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie PIXELPET een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. 

 

TOEPASSELIJKHEID

Door ondertekening van een overeenkomst (schriftelijk of via e-mail) met PIXELPET verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van PIXELPET en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk, wanneer die expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever & PIXELPET opgenomen wordt.

 

AANBIEDING & ACCEPTATIE

Alle offertes & prijsopgaven door PIXELPET zijn geheel vrijblijvend.
Offertes & prijsopgaven door PIXELPET blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door PIXELPET. Facturering geschiedt op basis van de bestelbon & eventueel bestelde of uitgevoerde meerwerken lopende de opdracht.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever & PIXELPET zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Een samengestelde prijsopgave verplicht PIXELPET niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Fotosessies of portfoliosessies kunnen enkel doorgaan na ontvangst van de storting van een voorschot. Dit voorschot bedraagt 1/3 (éénderde) van het totaalbedrag en wordt gestort op bankrekeningnummer: BE85 0017 7875 7506 van PIXELPET, met vermelding van naam en de datum van de fotosessie.

Bij annulering door de opdrachtgever wordt het volledige voorschot aangerekend. Ongeacht de reden of tijdstip van de annulering. Er kan door de fotograaf een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs.

Alle offertes voor commerciële opdrachten van de fotograaf zijn vrijblijvend. 

Ingeval van annulering na tot standkomen van de orderovereenkomst wordt de fotograaf als volgt vergoed: 1/3 (éénderde) van het totaalbedrag.

 

TFP / TFCD fotosessies

De fotograaf kan zelf beslissen of een fotosessie onder het TFP / TFCD statuut valt. Ook indien de wederpartij voorafgaand een offerte ontvangen heeft. Time for CD (TFCD) of Time for Pictures (TFP) is een overeenkomst tussen de fotograaf en de wederpartij waarbij de wederpartij tijd investeert om te poseren en daarna foto’s krijgt van de fotograaf, zonder vergoeding. De fotograaf kan dit beslissen indien hij de resultaten van die aard vind dat zij als portfolio aanvulling kunnen dienen. In dit geval zal de fotograaf géén factuur opmaken.

 

COPYRIGHT

Auteursrecht - Vermogensrecht

(Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.)

De wederpartij en/of het model bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte negatieven en/of dia's en/of foto's en/of tekeningen; noch in analoge, noch in digitale vorm.

Het model en het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie.

Het model noch de ouders of voogd heeft geen exclusiviteitrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden, het cliché, de matrijzen en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de opdrachtgever.

 

Recht tot reproductie Gebruik van de geleverde foto’s

Een gespecificeerd gebruiksrecht wordt toegestaan aan de wederpartij/opdrachtgever, dat echter persoonlijk is (bijv. publicatie op sociale media) zonder dat deze toestemming mag doorgegeven of doorverkocht worden.

Het is voor de opdrachtgever verboden de foto’s commercieel te exploiteren, tenzij met schriftelijke toestemming van PIXELPET volgens een nieuw te maken overeenkomst.

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door de fotograaf schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van de fotograaf zijn tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten in zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor een duur van één jaar. Bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de fotograaf het recht zich te verzetten tegen gebruik van de foto’s tot schriftelijke overeenstemming omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik door derden van het foto- en beeldmateriaal.

 

Portretrecht

De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via email.

 

Bewaring van de digitale bestanden

De foto’s die door de fotograaf gemaakt werden aan de hand van een offerte of TFP en TFCD, worden minimaal gedurende 30 dagen na afloop van de sessie bewaard. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op géén enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

Indien er werkelijk een bestelling werd geplaatst, kunnen de betreffende ontwerpen en/of foto’s gedurende een periode van 45 dagen veilig worden bewaard om eventueel te verhelpen aan een uitvoerings- of leveringsprobleem van uw bestelling. Deze termijn wordt verlengd wanneer de fotograaf uw ontwerp en/of foto’s opnieuw moet ontwikkelen.

De gegevens over de bestelling waarover de fotograaf beschikt, worden gedurende 5 jaar bewaard met het oog op de boekhouding.

 

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

PIXELPET zal de overeenkomst naar beste inzicht & vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien, en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PIXELPET het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PIXELPET aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan PIXELPET.
Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan PIXELPET zijn verstrekt, heeft PIXELPET het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

PIXELPET is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Overeenkomsten tussen PIXELPET & de opdrachtgever worden steeds in fasen uitgevoerd. Hierbij kan PIXELPET de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door PIXELPET of door de opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

DUUR & BEEINDIGING

Algemeen

PIXELPET kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met PIXELPET gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.
PIXELPET heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling of een concordaat heeft aangevraagd of verkregen of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 

OVERMACHT

PIXELPET aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer PIXELPET als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal PIXELPET alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever & PIXELPET geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
Eventuele reeds geleverde prestaties door PIXELPET tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

BETALING

Vanaf het moment dat een overeenkomst voor een fotosessie wordt gesloten tussen de opdrachtgever & PIXELPET is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 15 dagen na het verzenden van de factuur door PIXELPET het verschuldigde bedrag te voldoen.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij in gebreke, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling nodig zou zijn, en is de opdrachtgever de officiële rentevoet verschuldigd inzake de wetgeving op de betalingsachterstand in handelstransacties aan PIXELPET over het openstaande bedrag, met ingang van de vervaldag. Daarenboven is alsdan ofwel de werkelijke incassokost door de opdrachtgever verschuldigd, ofwel een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een forfaitair minimum van 250 euro & een maximum van 2000 euro per factuur, naar keuze van PIXELPET.

In dergelijke gevallen behoudt PIXELPET zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Alle protesten inzake de geleverde of gefactureerde diensten dienen op straffe van verval binnen de acht dagen worden toegezonden aan PIXELPET.

De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens PIXELPET heeft voldaan.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover PIXELPET bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten & leveringen van derden, waarop PIXELPET weinig of geen invloed kan uitoefenen kan PIXELPET op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met PIXELPET of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met PIXELPET.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is PIXELPET slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van PIXELPET voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. PIXELPET kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De opdrachtgever zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens PIXELPET & vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten & kosten.

Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal PIXELPET vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten & kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan.

 

OVERDRACHT RECHTEN & PLICHTEN

PIXELPET noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

DIVERSE BEPALINGEN

PIXELPET zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan PIXELPET. De identiteitsgegevens van de opdrachtgever worden bewaard in onze database, met het oog op intern gebruik. De opdrachtgever heeft steeds het recht schriftelijk wijziging of verwijdering te vragen van zijn gegevens.

De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot het intern gebruik ervan. De opdrachtgever kan echter steeds schriftelijk wijziging of verwijdering vragen van zijn gegevens uit onze database. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan de opleveringstermijn veranderen. PIXELPET zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum & eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

PIXELPET is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot de plaatsing van minstens één PIXELPET tekstlink en/of PIXELPET logo op de door PIXELPET ontwikkelde webpagina's, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

GESCHILLEN & TOEPASSELIJK RECHT

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen PIXELPET & opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen & gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen er zich toe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid.

Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Aalst aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.